โครงสร้างการบริหารกลุ่มงานกิจการนักเรียน

นายณัฐวัตร รอดน้อย
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
นายสังเกษ เจ็กมา
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวสมฤดี ทาแดง
หัวหน้างานสำนักงานและเลขานุการ

นางสาวกฤดิ์มณี พลประถม
หัวหน้างานสถิตินักเรียน

นางบุณฑริกกา บุญเกษม
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

นางสาวสมฤดี ทาแดง
หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยและวัฒนธรรม

นางสาวธิดารัตน์ โตเทศ
หัวหน้าศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (TO BE NUMBER ONE)

นายชัยสิทธ์ แสงเย็น
หัวหน้างานครอบครัวพอเพียง

นายกนกศักดิ์ เนียมสุ่ม
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักเรียน

นายปริญญา พวงทอง
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นายภมรชัย ทัดปอย
หัวหน้างานปกครอง

นายภมรชัย ทัดปอย
หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด

นายวันรบ อัครศรีชัยโรจน์
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย

นางสาวธิดารัตน์ โตเทศ
หัวหน้างานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน