บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

นายณัฐวัตร รอดน้อย

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สำนักงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

นายสังเกษ เจ็กมา

ครู ชำนาญการพิเศษ
ห้องพักครูพลศึกษา อาคารกีฬาในร่ม

นายกนกศักดิ์ เนียมสุ่ม

ครู ชำนาญการพิเศษ
ห้องพักครูเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 1

นางบุณฑริกกา บุญเกษม

ครู ชำนาญการพิเศษ
ห้องพักครูสังคมศึกษา อาคาร 6

นายภมรชัย ทัดปอย

ครู ชำนาญการ
สำนักงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน